>  მთავარი სისტემური ინტეგრაცია

ექსპერტიზა-კონსულტაცია

 • პროექტის ანალიზი, საკითხის გადაჭრის შესაძლო მეთოდები
 • საექსპერტო შეფასება
 • პროექტის განხორციელების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი
 • ესკიზური პროექტისა და ტექნიკური დავალების შემუშავება
   

პროექტირება

 • ეფექტური ტექნოლოგიების პროგრამული და აპარატურული გარემოს განსაზღვრა
 • კონფიგურაციის შერჩევა და გათვლა
 • ინფრასტრუქტურის კომპლექსური პროექტირება
   

მენეჯმენტი

 • პროექტის ბიუჯეტის შედგენა
 • პროექტის რეალიზაციის მეთოდიკისა და ეტაპების შემუშავება
 • სამუშაოთა ჩატარების ორგანიზება
 • ზედამხედველობა ჩასატარებელ სამუშაოთა დროულ შესრულებაზე
 • ხარისხის კონტროლი
   

საინჟინრო შემადგენლობა

 • პროექტში გამოსაყენებელ მოწყობილობათა წინასწარი ტესტირება
 • პროექტში გამოყენებული სისტემების ინსტალაცია, გამართვა, ექსპლუატაციაში გაშვება
 • მომსახურებისა  და მხარდაჭერის სამსახური
 • პროექტის დასრულების შემდეგ დამკვეთის ტექნიკური მხარდაჭერა საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო მომსახურება
 • ქოლ-ცენტრი 24/7